• Procedura bezpieczeństwa

   • Obowiązuje od 1 września 2021 r.

    Procedura organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie obowiązująca od 1 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

    I. Cel

    Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

    II. Zakres procedury

    Procedurę stosuje się w  Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie

    III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

    Dyrektor zespołu oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

    IV. Postanowienia ogólne

    1. Do szkoły może przychodzić tylko:

    a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

    b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

    c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

    2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

    3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) i 2) rozumie się:

    • podwyższoną temperaturę ciała,
    • ból głowy i mięśni,
    • ból gardła,
    • kaszel,
    • duszności i problemy z oddychaniem,
    • uczucie wyczerpania,
    • brak apetytu.

    4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

    5. Opiekunowie odprowadzający dzieci w wyjątkowych sytuacjach  mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując zasady:

    a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

    b)      dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

    c)      dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

     

    6. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych

    7. Rodzice uczniów, którzy chorują na alergię zobowiązani są niezwłocznie  dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie

    1.  Na terenie szkoły wprowadza się zakaz przebywania osób z zewnątrz , a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się je  do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

    8. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach: sekretariat szkoły, gabinet dyrektora.

    9. Niedopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci.

    • Rodzice uczniów kl. I-III odprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku, uczniowie samodzielnie udają się do swoich klas.
    • Uczniowie kl. I przez pierwsze 2 tygodnie nauki nie wchodzą samodzielnie do szkoły. Czekają na boisku szkolnym na swojego wychowawcę , z którym wchodzą do szkoły i klasy.
    • Wejście do budynku szkoły przy ul. 3 Maja tylko i wyłącznie od ul. 3 Maja ( wejście główne) i wejście od strony budynku Straży Pożarnej ( wejście nr 2)
    • Uczniowie p przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności powinni umyć ręce wodą z mydłem.

    11.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

    12. Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły zobowiązani są zasłaniać nos i usta podczas jazdy w autobusie.

    14. W szkole ustalone są zasady szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem dziecka. Wychowawcy klasy/grupy informuje rodziców o przyjętej procedurze szybkiej komunikacji i zobowiązuje rodziców do stałego kontaktu ze szkołą. Kontakt odbywa się za pomocą telefonów, dziennika elektronicznego Librus, Messengera

    V. Higiena i dezynfekcja

    1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

    2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa ( maseczki, przyłbice) w przestrzeniach ogólnodostępnych.

    3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

    4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

    5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

    6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

    7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury –Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

    8. Przed wejściem do budynku szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

    9. Przy wejściu do szkoły umieszczone są nr telefonów numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).

    10. W pomieszczeniach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

    11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych przygotowano pojemniki i wskazano miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

    12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

    VI. Organizacja pracy szkoły/placówki

    1. Pracę placówki zorganizowano tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły oraz uniemożliwić częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
    • Uczniowie pozostają przez cały dzień w tej samej sali lekcyjnej, zmieniają salę tyko na lekcje informatyki i wych. fiz.
    • Zajęci wychowania fizycznego w miarę warunków pogodowych odbywają się na dworze.
    • Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali uczniowie wchodzą tam tylko i wyłącznie pod opieka nauczyciela. Nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby uczniowie zdezynfekowali ręce.

    2. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. Klasy spędzają przerwy w różnych miejscach na terenie należącym do szkoły.

    3. Zaleca się organizację przerw 10 minutowych rotacyjnie na świeżym powietrzu dla uczniów  klas 4-8. Przerwy tzw. długie 15 i 20 min.  uczniowie tych klas spędzają na świeżym powietrzu w różnych miejscach boiska w towarzystwie swoich klasowych rówieśników.

    4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć i przerw.

    5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

    6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.

    7. Dopuszcza się pozostawianie przyborów i podręczników w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

    8. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

    9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

    10. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

    11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

    12.Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

    1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
    2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

    15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność innych salach dydaktycznych – regulamin świetlicy.

    16. Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadzono zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.

    17. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.

    18. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

    19. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece – regulamin biblioteki.

    VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

    1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

    2. Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

    3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

    4. Posiłki wydawane będą w 3 turach o godz. 11.15, 12.15, 13.00, należy czyścić blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie.

    5. Uczniowie podczas spożywania posiłków siedzą w miarę możliwości w gronie rówieśników ze swojej klasy.

    7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

    8. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.

    9. Ze stołówki usunięto zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

    10. Dania wydawane będą przez osobę do tego wyznaczoną.

    VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

    1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

    2. Dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela (pracownika) szkoły/placówki wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

    3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała jeżeli rodzic wyraził na to pisemną zgodę                                 (deklaracja rodziców złożona w pierwszym tygodniu września):

    • Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z konsultacji medycznej,
    • Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.

    4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

    5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

    6. Dyrektor zespołu informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.

    7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

    8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

    9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący  o zaistniałej sytuacji.

    10. Dyrektor zespołu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

    11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

    IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

    1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

    a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktuz innymi osobami),

    b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

    c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

    d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

    2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

    3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

    4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

    5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.

    6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

    7. Dyrektor zespołu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

    8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

    X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

    1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

    a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

    b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

    c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

    2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

    a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

    b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

    c)  jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

    lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

    3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

    4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

    XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

    1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

    2. Dyrektor Zespołu o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty .

    3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor zespołu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

    4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

    5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

  • Kontakty

   • Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie Kobylin, ul. 3-go Maja 9
   • 65-548-24-32
   • ul. 3 Maja 9 63-740 Kobylin Poland
  • Logowanie