• RODO

   •  KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Dyrektor „Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie” 63-740 Kobylin, ul. 3 Maja 9
    • Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
    • Odbiorcami danych osobowych dzieci i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, Sąd Rodzinny, Wydział Edukacji).
    • Dane osobowe rodziców i dziecka przetwarzane będą przez okres wskazany w JRWA.
    • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    • Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
    • Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

    - wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

    - numerów PESEL rodziców

    Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych jest obligatoryjne.

     

    • Dane osobowe przetwarzane przez Dyrektora „Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie”, 63-740 Kobylin, ul. 3 Maja 9  nie podlegają profilowaniu.
    • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

    RODZIC I DZIECKO

    KLAUZULA INFORMACYJNA

     

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

    Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Dyrektor „Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie”, 63-740 Kobylin, ul. 3 Maja 9

     

    • Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji oraz przez cały okres nauki dziecka - przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
    • Odbiorcami danych osobowych dzieci i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, Sąd Rodzinny, Wydział Edukacji).
    • Dane osobowe rodziców i dziecka przetwarzane będą przez okres wskazany w JRWA.
    • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    • Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
    • Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

    - wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

    Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych jest obligatoryjne.

    • Dane osobowe przetwarzane  nie podlegają profilowaniu.
    • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

    PRACOWNIK

    KLAUZULA INFORMACYJNA

     

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

     

    • Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Dyrektor „Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie”, 63-740 Kobylin, ul. 3 Maja 9
    • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
    • Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, SIO) oraz:

    - podmiotom realizującym usługi szkoleniowe,

    - podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.

    • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres do 50 lat/10 lat.
    • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    • Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
    • Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

    Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie.


     

    OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO

    KLAUZULA INFORMACYJNA

     

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Dyrektor „Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie”, 63-740 Kobylin, ul. 3 Maja 9
    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego.
    • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    • Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
    • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
    • Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

  • Kontakty

   • Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie Kobylin, ul. 3-go Maja 9
   • 65-548-24-32
   • ul. 3 Maja 9 63-740 Kobylin Poland
  • Logowanie